post

2024差傳年會

講員: 陳燕華牧師

     「華人福音普世差傳會」宣教士事奉工場包括巴拿馬、哥倫比亞、玻利維亞和巴西

日期:5月18日   晚上 7:00 國粵語差傳講座

            5月19日  上午 9:30 國語差傳主日

                            上午 11:15 粵語差傳主日